Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Интернет платформа за подаване на горещи сигнали за липсващи лекарства бе представена на Конференцията на Федерация Български пациентски форум

Първата у нас интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарства бе представена на пациенти на 7-та Конференция на Федерация Български пациентски форум. Тя е създадена от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) и вече е на разположение 24 часа в денонощието. Демонстрацията й бе част от програма за съвместни действия между БАРПТЛ и пациентската организация, която бе разписана в Меморандум за сътрудничество от Иван Димитров – председател на УС на ФБПФ и Боряна Маринкова – изпълнителен директор на БАРПТЛ.

Федерация Български пациентски форум и БАРПТЛ декларираха, че обединяват действията си за изграждане на програма за сътрудничество за гарантиран достъп на българските пациенти до терапия. Организациите ще се обединят за съвместни действия за изграждане на ефективна нормативна рамка, която да позволи бърза доставка при доказан недостиг на лекарства и регламентиране на паралелен внос на лекарства, които са дерегистрирани поради причини, несвързани с лекарствената безопасност.

Основните цели на сътрудничеството са постигане на трайно решение на обезпечеността с лекарствени продукти, разширяване на достъпа до лекарства на изгодни цени с гарантиран произход и качество от Европейския съюз, създаване на достъп на българските пациенти до лекарства, които са изтеглени от България поради липса на търговски интерес, широко използване на съвременните методи за ранно установяване на недостиг и др.

На своята интернет страница www.parallel-trade-development.org БАРПТЛ ще поддържа горещата линия за недостиг чрез платформата си за подаване на сигнали за липсващи лекарства на територията на цялата страна, която ще е в полза на пациентите до стартирането на електронната система на Изпълнителната агенция по лекарствата. Асоциацията призовава пациентите да подават сигнали си чрез удобна форма, която за улеснение и бързина изисква попълване само населено място, телефон за обратна връзка и търсено лекарство.

В рамките на конференцията изпълнителният директор на БАРПТЛ Боряна Маринкова проведе дискусия с членовете на ФБПФ за многофакторните причини за недостиг в световен план и представи възможностите на паралелния внос за достъп до по-ниски цени на вече утвърдени лекарствени продукти с допълнителна гаранция за произход и безопасност. Бяха обсъдени и необходимите законодателни промени за бързи вътреобщностни доставки при липси или недостиг, както и използване на паралелната дистрибуция за доставки на дерегистрирани лекарствени продукти, изтеглени от България поради липса на търговски интерес от страна на производителите.

Ето и целия текст на меморандума:

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес, 09 юни 2018 г., водени от стремежа за обезпечаване на достъпа до ефективни лекарствени продукти за пациентите в България и максимизиране на ползите за обществеността от членството на България в ЕС чрез основополагащия принцип за свободно движение на хора, стоки и услуги, се сключи настоящият меморандум за сътрудничество между:

ФЕДЕРАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ“, представлявана от Иван Димитров – председател на Управителния съвет, с адрес на управление: София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 175742618, от една страна и

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНАТА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА (БАРПТЛ), представлявана от Боряна Маринкова – изпълнителен директор, с адрес на управление: София, бул. Шипченски проход 63, ЕИК: 176624081 от друга страна.

I. ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА

Чл. 1. Страните декларират своята воля и ангажираност да обединят действията си за изграждане на програма за сътрудничество за гарантиран достъп на българските пациенти до терапия.

Чл. 2. Страните декларират своята готовност за оптимално използване на създадената от БАРПТЛ интернет платформа за докладване на липсващи лекарства, като разпространяват информацията за ползването й сред своите структури на национално и регионално ниво, в това число и чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 3. Страните заявяват своята посветеност на защитата на обществения интерес и се обединяват за съвместни действия за изграждане на ефективна нормативна рамка, която да позволи бърза вътреобщностна доставка при доказан недостиг на лекарства и регламентиране на паралелен внос на лекарства, които са дерегистрирани поради причини, несвързани с лекарствената безопасност.

Чл. 4. При осъществяване на целите страните ще се ръководят от следните приоритети:

  • Установяване на конструктивен диалог и сътрудничество между БАРПТЛ и ФБПФ за постигане на трайно решение на обезпечеността с лекарствени продукти;

  • Разширяване на достъпа на българските пациенти до лекарства на изгодни цени с гарантиран произход и качество от Европейския съюз;

  • Създаване на достъп на българските пациенти до лекарства, които са изтеглени от България поради липса на търговски интерес;

  • Широко използване на съвременните методи за ранно установяване на недостиг и в частност интернет платформата на сайта на БАРПТЛ за сигнали за лекарства в недостиг;

  • Активно участие в дискусията за ефективна и отговаряща на европейското право нормативната уредба по отношение на достъпа до лекарства.

Чл. 5. За постигане на обявените приоритети страните ще използват различни форми на сътрудничество:

  • Реализиране на съвместни проекти за обезпечаване на достъпа на пациентите до лекарства;

  • Обмен на информация и експертиза;

  • Партньорство при организиране и провеждане на събития за пациенти, медии и индустрия;

  • Използване на компетентностите на страните за усъвършенстване на нормативната уредба чрез съвестни становища и позиции;

  • Други форми на сътрудничество.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 6. Всички изменения в меморандума са валидни, само ако са направени в писмен вид и са подписани от надлежно упълномощените представители и на двете договарящи се страни.

За ФБПФ :                                    За БАРПТЛ:

Иван Димитров                          Боряна Маринкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Покажи всички публикации